Styczeń 2018

Rozpoczęła się rekrutacja osób chcących wziąć udział w projekcie na podstawie przeprowadzonych z nimi wywiadów środowiskowych oraz podpisaniu dokumentacji projektowej (ankiety, oświadczenia, deklaracja uczestnictwa w projekcie).

Planowane są działania projektowe dla poszczególnych grup osób mających korzystać ze wsparcia.


AKTUALIZACJA

Lipiec 2018 – czerwiec 2019

Grupy biorące udział w projekcie:

  • Osoby z niepełnosprawnościami (osoby indywidualne, uczestnicy WTZ, uczniowie Szkoły Specjalnej)
  • Dzieci 3-15 lat oraz otoczenie (rodziny zastępcze)
  • Osoby usamodzielniane:
  • Kobiety korzystające z usług PIK:
  • Osoby korzystające z Mikołowskiego Stowarzyszenia Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki „Zmiana”

Osoby uczestniczące w projekcie Akcja – Aktywizacja w tym okresie skorzystały z indywidualnych konsultacji psychologicznych, mających na celu określenie ich predyspozycji społeczno – zawodowych. Psycholog sporządził diagnozę funkcjonowania społecznego, na podstawie której na dalszym etapie projektu zaoferowane zostaną odpowiednie formy wsparcia i pomocy. Diagnoza zawiera opis sytuacji życiowej, zdrowotnej, zawodowej oraz wskazania do zastosowania w dalszej pracy socjalnej z uczestnikiem projektu.

W dalszym etapie realizowane było doradztwo zawodowe podczas, którego doradca określił profil zawodowy osoby, analizując jej doświadczenie na rynku pracy oraz aktualną sytuację życiową. Przeprowadzono również warsztaty aktywizacyjne prowadzone przez trenerów pracy oraz doradców zawodowych. Podczas warsztatów osoby nabyły nowe umiejętności i wiedzę na temat aktywnego poszukiwania pracy, rozmów z przyszłymi pracodawcami, poznali aktualną sytuację na rynku pracy i zapotrzebowanie na stanowiska pracy.

W zależności od grupy biorącej udział w projekcie działania obejmowały:

– zabiegi fizjoterapeutyczne

– wsparcie psychologiczne wraz z prowadzonymi grupami wsparcia

– Kurs prawa jazdy kat. B

– Kurs obsługi Word i Excel

– Kurs komputerowy ECDL

– Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Wsparcie zawodowe prowadzone było przez Centrum Społecznego Rozwoju w Mikołowie.


AKTUALIZACJA

Lipiec 2019 – grudzień 2019

Uczestnicy projektu korzystali z grup wsparcia oraz treningu rozwoju osobistego. Ponadto dla osób usamodzielnianych i osób korzystających z Mikołowskiego Stowarzyszenia Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki „Zmiana” odbyło się szkolenie nt. „Efektywnej komunikacji interpersonalnej”.

Dzieci 3-15 lat oraz otoczenie (rodziny zastępcze) kontynuowały wsparcie psychologiczne.

Osoby z niepełnosprawnościami uczestniczyły w stażach zawodowych oraz w kursach komputerowych.

7 osób objętych wsparciem projektu do końca roku 2019 podjęło zatrudnienie.


AKTUALIZACJA

Styczeń 2020 – luty 2020

Planowanie działań na rok 2020.

Trwa uzupełniająca rekrutacja osób chcących wziąć udział w projekcie.


AKTUALIZACJA

Marzec 2020 – czerwiec 2020

Realizacja projektu została wstrzymana na czas obostrzeń epidemicznych. Ze względu na bezpośredni charakter pracy z osobami z niepełnosprawnościami i działaniami wobec nich zaplanowanymi (w marcu miał odbyć się trening kompetencji społecznych dla 24 osób niepełnosprawnych – uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Mikołowie i uczestników WTZ w Mikołowie – Borowej Wsi), wszystkie formy wsparcia zostały wstrzymane.

W kwietniu podpisano umowę z Centrum Społecznego Rozwoju w Mikołowie, które w ramach projektu realizować miało od 1 kwietnia wsparcie zawodowe (doradztwo zawodowe, warsztaty aktywizacyjne, szkolenia zawodowe, staże zawodowe) dla grupy ok 50 osób. Powyższe działania zostały przesunięte i od początku czerwca CSR zacznie realizować doradztwo zawodowe w formie telefonicznej. Dalsze działania dostosowane będą do sytuacji epidemicznej w kraju. Obecnie kontakt osobisty z uczestnikami projektu jest mocno ograniczony, a organizacja zajęć grupowych niemożliwa. CSR jest na etapie planowania wsparcia dostosowanego do zaleceń sanitarnych i wymogów zachowania dystansów między osobami. W sytuacji, w której będzie możliwe przeprowadzenie pełnego wsparcia zawodowego, CSR przystąpi natychmiast do realizacji.


AKTUALIZACJA

 Lipiec 2020 – grudzień 2020

Zorganizowano doradztwo zawodowe oraz warsztaty aktywizacyjne dla uczestników projektu. Ze względu na trwającą sytuację epidemiczną, działania odbywały się w rygorze sanitarnym. W październiku realizowano staże zawodowe, jak również kursy operatora wózka widłowego.

Kontynuowane jest wsparcie psychologiczne oraz kursy rozpoczęte przed sytuacją epidemiczną.

Osoby z niepełnosprawnościami skorzystały z zabiegów fizjoterapeutycznych.


AKTUALIZACJA

Styczeń 2021 – marzec 2021

Znaczne ograniczenia w realizacji projektu ze względu na sytuację epidemiczną w kraju.

Rekrutacja dodatkowych osób do projektu. Planowanie dalszych działań projektowych.


AKTUALIZACJA

Kwiecień 2021 – czerwiec 2021

Osoby z niepełnosprawnościami skorzystały z indywidualnych konsultacji psychologicznych, zabiegów fizjoterapeutycznych oraz wzięli udział w treningu radzenia sobie ze stresem. Dzieci 3-15 lat oraz otoczenie (rodziny zastępcze) kontynuowały wsparcie psychologiczne.


AKTUALIZACJA

Lipiec – wrzesień 2021

Dzieci 3-15 lat oraz otoczenie (rodziny zastępcze) kontynuowały wsparcie psychologiczne. Osoby z niepełnosprawnościami skorzystały z treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz z treningu radzenia sobie ze stresem. Osoby korzystające z usług Punktu Interwencji Kryzysowej skorzystały z grupy wsparcia.


AKTUALIZACJA

Październik 2021

30 września 2021 roku realizacja projektu „Akcja-Aktywizacja” dobiegła końca. W latach 2018 – 2021 z projektu skorzystało 166 osób, mieszkańców powiatu mikołowskiego, w tym 87 osób z niepełnosprawnościami. Wszyscy uczestnicy korzystali z oferowanych form wsparcia i pomocy obejmującej m.in.: konsultacje psychologiczne, treningi umiejętności społecznych, treningi radzenia sobie ze stresem, treningi asertywności, grupy wsparcia, warsztaty aktywizacyjne, szkolenia zawodowe, staże zawodowe, warsztaty wyjazdowe. Dzięki powyższym działaniom 20 osób podjęło zatrudnienie w czasie lub po zakończeniu uczestnictwa w projekcie. Ponadto osoby korzystające ze wsparcia projektowego nabyły niezbędne kwalifikacje zawodowe oraz społeczne, poprawiające ich sytuację życiową, w tym zdrowotną.

Mimo trudnego czasu epidemii, w którym przyszło nam kontynuować i prowadzić projekt, staraliśmy się aby każdy z uczestników był objęty działaniami i pomocą PCPR.

Dziękujemy wszystkim osobom, które brały udział w projekcie „Akcja-Aktywizacja” i życzymy powodzenia!