Kto podlega procesowi usamodzielnienia

Osoba opuszczająca , po  osiągnięciu  pełnoletności, rodzinę zastępczą , rodziny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą  lub regionalną placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy , specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną a także pomocą :

  • pieniężna na usamodzielnienie
  • pieniężna na kontynuowanie nauki
  • na zagospodarowanie – w formie rzeczowej
  • w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym;
  • w uzyskaniu zatrudnienia

Jakie warunki należy spełnić:

Warunkiem przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki przez starostę właściwego do przyznania tej pomocy jest:

  • wskazanie przez osobę usamodzielnianą co najmniej na dwa miesiące przed osiągnięciem przez nią pełnoletniości danych osobowych osoby, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia, oraz przedstawienie pisemnej zgody tej osoby;
  • opracowanie indywidualnego programu usamodzielnienia wspólnie z opiekunem usamodzielnienia;
  • zobowiązanie się osoby usamodzielnianej do realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia
  • złożenie wniosku o przyznanie pomocy.

Pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej na okres roku szkolnego lub akademickiego, nie dłużej jednak , niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25. roku życia.
Osoba usamodzielniana zobowiązana jest  przedłożyć , nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy zaświadczenie  potwierdzające kontynuowanie nauki.

Pomoc na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie  przyznaje się nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą  26 roku życia