Przetwarzanie danych osobowych
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie
z siedzibą w Łaziskach Górnych

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z /s w Łaziskach Górnych przetwarzane są dane osobowe osób fizycznych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 24 maja 2018r. (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – zwane w skrócie „RODO”.

Administratorem danych osobowych jest:
Dyrektor Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z /s w Łaziskach Górnych; 43-170 Łaziska Górne ul. Chopina 8
tel. (32) 2244-498, faks (32) 2244-390, e-mail: pcpr.mikolow@poczta.fm

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

  • pod adresem poczty elektronicznej: pcpr.mikolow@poczta.fm
  • pisemnie na adres siedziby Administratora.

Klauzula Informacyjna RODO

Oświadczenie o zapoznaniu się z inf. o przetwarzaniu danych osobowych