Pokój 219 (I piętro)

Tel. 32 224 43 90 wew. 219

Do zakresu Działu Świadczeń należy:

  1. Przygotowanie niezbędnej dokumentaji w celu wydania decyzji administracyjnych określających :
    • wysokość miesięcznej pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
    • w rodzinie zastępczej, wysokość odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
  1. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji w celu kierowania dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz zawierania przez Dyrektora Centrum umów powierzania pod opiekę dzieci rodzinom zastępczym
  2. Przygotowanie porozumień z gminami i powiatami w zakresie przyznawania i zwrotu wydatków za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
  3. Prowadzenie postępowań mających na celu wyegzekwowanie od osób zobowiązanych należnych opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
  4. Przygotowywanie dokumentacji w celu ustalenia lub zwrotu wydatków w przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej od gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka
  5. Realizacja zadania związanego z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych , również na terenie innego powiatu.