Dom Dziecka w Orzeszu, ul. Wawrzyńca 87.

Dom Dziecka jest placówką opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjno- interwencyjnego, liczba miejsc wynosi 30, w tym dwa miejsca interwencyjne (1 dla chłopca, 1- dla dziewczynki).

Placówka obejmuje :

  1.  mieszkanie rodzinkowe  w Orzeszu, przy ulicy Wawrzyńca  87 – przeznaczone jest dla 12 wychowanków ( w tym 2 miejsca interwencyjne),
  2. mieszkanie rodzinkowe  w Łaziskach Górnych przy ulicy Leśnej 12- przeznaczone jest dla 11 wychowanków,
  3. mieszkanie rodzinkowe w Mikołowie przy  Oś. 30-Lecia 16/1 – przeznaczone jest dla 7 wychowanków.

 

Dział pieczy zastępczej  w 2012 roku realizuje następujące projekty :

  1. w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012 – program Pt.,, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 50 300 złotych, w tym w ramach dotacji z MPiPS  25 150 złotych,   ze środków własnych – 25 150 złotych. Realizacja projektu ( zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej) w okresie od : sierpnia do grudnia  2012r.
  2. w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012 – program Pt.,,  Szkolenia rodzin zastępczych ”. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 49 300 złotych, w tym w ramach dotacji MIPS  24 650 złotych,   ze środków własnych – 24 650 złotych. Realizacja projektu ( szkolenie rodzin zastępczych )  w okresie od : września  do grudnia  2012r.
  3. w ramach  programu wsparcia osób doświadczających przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym, w tym dzieci oraz osób sprawujących rodzinne formy opieki zastępczej i adopcyjnej-  program Pt.,,  Wsparcie rodzin zastępczych ”. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi  30 000 złotych, w tym w ramach dotacji z budżetu Województwa Śląskiego  ( ROPS ) -24 000 złotych,   ze środków własnych – 6 000  złotych. Realizacja projektu ( wspieranie  rodzin zastępczych )  w okresie od : kwietnia do   listopada   2012r. Promocja rodzicielstwa zastępczego i integracja  rodzin zastępczych ( PIKNIK ) – 26 sierpień 2012  na terenie Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie. Koszt realizacji zadania – 24 000 złotych.