Środowiskowy Dom Samopomocy w Łaziskach Górnych, ul. Staszica 4.
Przeznaczony jest dla 20 osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych.
Jest placówką dziennego pobytu.

Decyzję o skierowaniu oraz decyzję ustalającą odpłatność wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie dokumentacji skompletowanej przez właściwy miejscowo Ośrodek Pomocy Społecznej.
Dokumentacja dotycząca skierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy powinna zawierać:

  1. pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaziskach Górnych,
  2. rodziny wywiad środowiskowy,
  3. zaświadczenia, oświadczenia potwierdzające wysokość dochodu osoby ubiegającej się, wysokość dochodu rodziny (w przypadku prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego),
  4. zaświadczenie lekarza psychiatry,
  5. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

Uczestnikom Dom oferuje wsparcie w formie kontaktu indywidualnego z terapeutą, psychologiem i lekarzem psychiatrą. Środowiskowy Dom Samopomocy ma za zadanie pomagać osobom chorym w podtrzymywaniu efektów leczenia szpitalnego oraz ingerencji ze środowiskiem lokalnym.