Do zakresu zadań Działu ds. Osób z Niepełnosprawnościami należy w szczególności:

1. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych:

 1. organizowanie i prowadzenie (lub zlecanie organizowania i prowadzenia) oraz dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie powiatu,

 2. dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

 3. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
  i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

 4. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

 5. dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji osób niepełnosprawnych.

2. Rehabilitacja zawodowa i zatrudnianie osób niepełnosprawnych:

 1. wydatki na instrumenty oraz usługi rynku pracy finansowanie w zakresie osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy, nie pozostające
  w zatrudnieniu,

 2. przyznawanie osobom niepełnosprawnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,

 3. dokonywanie zwrotów kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku
  z wyposażeniem stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych
  w Powiatowym Urzędzie Pracy,

 4. dokonywanie zwrotów kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z:

 • adaptacją pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

 • adaptacją lub nabyciem urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy,

 • zakupem i autoryzacją oprogramowania na użytek pracowników

 • niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,
 • rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb,

 • zwrot kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych.

3. Kontrola prawidłowości realizacji zawartych umów z wnioskodawcami.

4. Kontrola Warsztatów Terapii Zajęciowej.

5. Opracowanie i monitoring funkcjonowania systemu kontroli zarządczej.

6. Organizacja posiedzeń Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

7. Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji do zawierania umów i porozumień w związku z finansowaniem pobytu w WTZ mieszkańców z innych powiatów.

8. Opracowanie i realizacja projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób.

10. Sporządzanie wniosków do PFRON.

Do zadań Działu Pieczy Zastępczej należy w szczególności:

 1. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych ,
 2. Kierowanie kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka na szkolenie.
 3. Przygotowanie rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka na przyjęcie dziecka przez:
 • udzielenie szczegółowych informacji o dziecku i jego sytuacji rodzinnej, w tym informacji o rodzeństwie, oraz zapewnienie, w miarę potrzeby, kontaktuz dzieckiem przed umieszczeniem go w tej rodzinie lub rodzinnym domu dziecka w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed przyjęciem dziecka;
 1. Umożliwianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka uzyskania porady w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w innej poradni specjalistycznej oraz podjęcie specjalistycznej terapii.

 2. Współpraca z sądem oraz informowanie, co najmniej raz na 6 miesięcy, właściwy sąd
  o całokształcie sytuacji osobistej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz sytuacji rodziny dziecka.

 3. Informowanie właściwy sąd o możliwości powrotu dziecka do jego rodziny, załączając opinię asystenta rodziny i opinię koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

 4. Organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa w tym dla rodzin naturalnych i zastępczych , a także terapii rodzinnej .

 5. Osoba pełnoletnia opuszczająca dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zwana dalej zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą:

 • pieniężną na usamodzielnienie;
 •  pieniężną na kontynuowanie nauki;
 • w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym;
 • w uzyskaniu zatrudnienia;
 • na zagospodarowanie — w formie rzeczowej.
 1. Kierowanie osób do mieszkań chronionych i ustalanie odpłatności za ich pobyt.

 2. Prowadzenie mieszkań chronionych oraz nadzór nad ich funkcjonowaniem.

 3. Zapewnianie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadku niemożliwości sprawowania opieki i wychowania przez rodziców ( piecza zastępcza i instytucjonalna).

 1. Tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzin .

 2. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej i pieczy zastępczej.

Do zakresu Działu Świadczeń należy:

 1. Przygotowanie niezbędnej dokumentaji w celu wydania decyzji administracyjnych określających :
 • wysokość miesięcznej pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
 • w rodzinie zastępczej, wysokość odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
 1. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji w celu kierowania dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz zawierania przez Dyrektora Centrum umów powierzania pod opiekę dzieci rodzinom zastępczym
 2. Przygotowanie porozumień z gminami i powiatami w zakresie przyznawania i zwrotu wydatków za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
 3. Prowadzenie postępowań mających na celu wyegzekwowanie od osób zobowiązanych należnych opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
 4. Przygotowywanie dokumentacji w celu ustalenia lub zwrotu wydatków w przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej od gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka
 5. Realizacja zadania związanego z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych , również na terenie innego powiatu.

 Do zakresu zadań Działu Obsługi Placówek i Kontroli należy w szczególności:

 1. Prowadzenie kontroli o charakterze:
 •  kompleksowym obejmując całokształt lub podstawowy zakres działalności kontrolowanej jednostki,
 •  problemowy obejmując realizację jednego lub kilku wybranych zagadnień,
 • doraźny obejmując zakres działań zapewniających badanie stwierdzonej nieprawidłowości bądź problemu i umożliwiających sprecyzowanie wniosków i zaleceń zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
 • sprawdzający polegający na sprawdzeniu stopnia realizacji zaleceń wydanych w wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej lub problemowej.

1.1  Cele kontroli :

 1. a)ocena stopnia wykonania zadań, prawidłowości i legalności działania oraz skuteczności metod i środków;
 2. b)doskonalenie metod pracy Centrum oraz powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
 3. c)ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości;
 4. d)wskazanie sposobów i środków umożliwiających wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości;
 5. e)ocena wnikliwości postępowania przy rozwiązywaniu określonych problemów
 6. f)ocena pełnej i terminowej realizacji planowanych zadań;
 7. g)ocena przestrzegania zasad zawartych między innymi w: instrukcji kancelaryjnej, regulaminie pracy, przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy.

1.2  Przy przeprowadzaniu czynności kontrolnych stosuje się kryteria legalności, gospodarności, celowości, rzetelności i sprawności organizacyjnej.

1.3     Działalność kontrolna prowadzona jest na podstawie rocznych planów kontroli zatwierdzonych przez Zarząd Powiatu.

1.4  Pracownicy Centrum wykonujący czynności kontrolne legitymują się stosownym, jednorazowym upoważnieniem Dyrektora Centrum.

 1. Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz powiatowych ośrodków wsparcia .
 2. Zapewnienie odpowiedniej kadry w domach pomocy społecznej.
 3. Umieszczanie osób ubiegających się o przyjęcie do domów znajdujących się na terenie powiatu mikołowskiego oraz ustalanie odpłatności za pobyt.
 4. Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi .
 5. Ustalanie odpłatności za pobyt osób przebywających w domach  i ośrodkach  wsparcia.
 6. Prowadzenie postępowania egzekucyjnego w administracji.