Pokój 213, 214, 215 (I piętro)

Tel. 32 224 43 90 wew. 213, 214, 215

 

Do zadań Działu Pieczy Zastępczej należy w szczególności:

 1. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych ,
 2. Kierowanie kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka na szkolenie.
 3. Przygotowanie rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka na przyjęcie dziecka przez:
  • udzielenie szczegółowych informacji o dziecku i jego sytuacji rodzinnej, w tym informacji o rodzeństwie, oraz zapewnienie, w miarę potrzeby, kontaktuz dzieckiem przed umieszczeniem go w tej rodzinie lub rodzinnym domu dziecka w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed przyjęciem dziecka;
 1. Umożliwianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka uzyskania porady w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w innej poradni specjalistycznej oraz podjęcie specjalistycznej terapii.
 2. Współpraca z sądem oraz informowanie, co najmniej raz na 6 miesięcy, właściwy sąd
  o całokształcie sytuacji osobistej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz sytuacji rodziny dziecka.
 3. Informowanie właściwy sąd o możliwości powrotu dziecka do jego rodziny, załączając opinię asystenta rodziny i opinię koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
 4. Organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa w tym dla rodzin naturalnych i zastępczych , a także terapii rodzinnej .
 5. Osoba pełnoletnia opuszczająca dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zwana dalej zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą:
  • pieniężną na usamodzielnienie;
  •  pieniężną na kontynuowanie nauki;
  • w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym;
  • w uzyskaniu zatrudnienia;
  • na zagospodarowanie — w formie rzeczowej.
 1. Kierowanie osób do mieszkań chronionych i ustalanie odpłatności za ich pobyt.
 2. Prowadzenie mieszkań chronionych oraz nadzór nad ich funkcjonowaniem.
 3. Zapewnianie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadku niemożliwości sprawowania opieki i wychowania przez rodziców ( piecza zastępcza i instytucjonalna).
 4. Tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzin .
 5. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej i pieczy zastępczej.