Pokój 218 (I piętro) 

Tel. 32 224 43 90 wew. 218

Do zakresu zadań Działu Obsługi Placówek i  Kontroli należy w szczególności:

 1. Prowadzenie kontroli o charakterze:
 •  kompleksowym obejmując całokształt lub podstawowy zakres działalności kontrolowanej jednostki,
 •  problemowy obejmując realizację jednego lub kilku wybranych zagadnień,
 • doraźny obejmując zakres działań zapewniających badanie stwierdzonej nieprawidłowości bądź problemu i umożliwiających sprecyzowanie wniosków i zaleceń zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
 • sprawdzający polegający na sprawdzeniu stopnia realizacji zaleceń wydanych w wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej lub problemowej.

1.1  Cele kontroli :

 1. a)ocena stopnia wykonania zadań, prawidłowości i legalności działania oraz skuteczności metod i środków;
 2. b)doskonalenie metod pracy Centrum oraz powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
 3. c)ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości;
 4. d)wskazanie sposobów i środków umożliwiających wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości;
 5. e)ocena wnikliwości postępowania przy rozwiązywaniu określonych problemów
 6. f)ocena pełnej i terminowej realizacji planowanych zadań;
 7. g)ocena przestrzegania zasad zawartych między innymi w: instrukcji kancelaryjnej, regulaminie pracy, przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy.

1.2  Przy przeprowadzaniu czynności kontrolnych stosuje się kryteria legalności, gospodarności, celowości, rzetelności i sprawności organizacyjnej.

1.3     Działalność kontrolna prowadzona jest na podstawie rocznych planów kontroli zatwierdzonych przez Zarząd Powiatu.

1.4  Pracownicy Centrum wykonujący czynności kontrolne legitymują się stosownym, jednorazowym upoważnieniem Dyrektora Centrum.

 1. Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz powiatowych ośrodków wsparcia .
 2. Zapewnienie odpowiedniej kadry w domach pomocy społecznej.
 3. Umieszczanie osób ubiegających się o przyjęcie do domów znajdujących się na terenie powiatu mikołowskiego oraz ustalanie odpłatności za pobyt.
 4. Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi .
 5. Ustalanie odpłatności za pobyt osób przebywających w domach  i ośrodkach  wsparcia.
 6. Prowadzenie postępowania egzekucyjnego w administracji.