1. Turnusy rehabilitacyjne  – wniosek na turnus rehabilitacyjny
 2. Zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze – wniosek na sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze
 3. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego – wniosek sprzęt rehabilitacyjny
 4. Likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się – wniosek likwidacja barier architektonicznych
 5. Orzekanie o stopniu niepełnosprawności  – wniosek_o_wydanie_orzeczenia_o_niepelnosprawnosci_poniżej_16_roku_życia / wniosek_o_wydanie_orzeczenia_o_niepełnosprawnosci_powyżej_16_roku_życia
 6. Warsztaty Terapii Zajęciowej

Turnusy rehabilitacyjne

Na turnus rehabilitacyjny mogą pojechać osoby:

 1. posiadające jeden z trzech stopni niepełnosprawności
 2. o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów
 3. o niepełnosprawności wydanej przed ukończeniem 16 roku życia

Jeśli osoba spełnia wyżej wspomniane kryteria, wtedy składa w PCPR odpowiedni wniosek. Do niego muszą być dołączone:
* kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
* wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny

Wniosek rozpatrywany jest w ciągu miesiąca. Jeśli w danym momencie nie ma środków finansowych wniosek nie przepada tylko „czeka” na moment, gdy będą środki na jego realizację. Podobnie jest z wnioskami o pozostałe dofinansowania.

Wysokość dofinansowania waha się od 18% do 35% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Wysokość dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności, oraz sytuacji życiowej wnioskodawcy.

Wybierając ośrodek, do którego chcesz pojechać możesz skorzystać z Centralnej Bazy Ośrodków i Organizatorów Turnusów dla Osób Niepełnosprawnych (http://ebon.mps.gov.pl)

Szczegółowe zasady przyznawania dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 1. Stosuje się zasady wynikające z § 5 ust. 11 i 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. Nr 230, poz.1694).
 2. W przypadku braku środków umożliwiających dofinansowanie wszystkich wnioskodawców, zgodnie z § 5 ust. 11 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1 stosuje się szczegółowe kryteria jak niżej:
  Przyznaje się dofinansowanie w pierwszej kolejności dla niżej wymienionych grup osób, według daty złożenia wniosku:

  1. Osób niepełnosprawnych, posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, które nigdy nie korzystały z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego
  2. Osób niepełnosprawnych, posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, które nie korzystały z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego w roku poprzednim.
 3. Propozycja nie dotyczy dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wieku do 24 lat, uczącej się i nie pracującej.
 4. Wnioski podlegają rozpatrywaniu według kolejności ich napływania, zgodnie z prowadzonym rejestrem, wraz z kompletem wymaganych dokumentów, aż do wyczerpania limitu środków przyznanych przez PFRON według ustalonych wyżej kryteriów.
 5. W sprawach szczególnie uzasadnionych społecznie, decyzję o przyznaniu dofinansowania osobie niepełnosprawnej, która nie spełnia powyższych kryteriów podejmuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie.

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

W PCPR można ubiegać się o dofinansowanie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Kolejność postępowania

 1. Otrzymane od lekarza zlecenie na zaopatrzenie w przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy (np. wózek inwalidzki, obuwie ortopedyczne, kule, laski, aparaty słuchowe, materac przeciwodleżynowy, pieluchomajtki), w pierwszej kolejności należy zarejestrować w punkcie ewidencyjnym NFZ
 2. Po dopełnieniu tej formalności przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy można zakupić w dowolnie wybranym sklepie medycznym lub aptece,
 3. Następnie w PCPR należy złożyć wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków PFRON do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wraz z wymaganymi załącznikami:
  1. kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub kopia orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem (oryginał do wglądu),
  2. kopia zlecenia (potw. za zgodność z oryginałem) z NFZ
  3. faktura zapłacona zawierająca m.in. informacje o całkowitym koszcie zakupu, kwocie opłaconej przez NFZ, limicie cenowym NFZ oraz wymaganym udziale własnym Wnioskodawcy,
  4. w przypadku, gdy Wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego do wniosku należy załączyć odpowiednio uwierzytelnione pełnomocnictwo lub postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (kserokopię – oryginał do wglądu);

Wysokość dofinansowania wynosi:

 • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny (jeśli udział taki jest wymagany),
 • do 150% sumy kwoty limitu oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej

w zakupie przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż limit.

Kwota dofinansowania przekazywana jest odpowiednio bądź na rachunek bankowy sprzedawcy, bądź osoby niepełnosprawnej lub wypłacana jest osobie niepełnosprawnej w kasie Starostwa, a także przekazem pocztowym.
W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, Wnioskodawca otrzymuje pisemną informację wraz z uzasadnieniem.

Sprzęt rehabilitacyjny

O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny może ubiegać się osoba niepełnosprawna stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Właściwy wniosek należy złożyć wraz z następującymi dokumentami:

 

 1. Kserokopią orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
 2. Ofertą cenową wnioskowanych urządzeń,
 3. Zaświadczeniem lekarskim o konieczności zakupu sprzętu

Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów zakupu sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Minimum 40% kosztów ponosi sam zainteresowany. Dofinansowanie realizowane jest na podstawie umowy zawieranej ze Starostą. Umowa określa m.in. terminy realizacji przedsięwzięcia, kwotę dofinansowania, kwotę udziału własnego, a także inne warunki niezbędne do prawidłowej realizacji zadania.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, Wnioskodawca otrzymuje pisemną informację wraz z uzasadnieniem.

WARUNKIEM OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA DO POWYŻSZYCH ZADAŃ JEST SPEŁNIENIE KRYTERIUM DOCHODOWEGO.
Dochód nie może przekroczyć:

 1. 65% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej
 2. 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na członka rodziny-w przypadku zamieszkiwania niepełnosprawnego z rodziną we wspólnym gospodarstwie domowym

Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienie występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym,

Bariery techniczne to bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej usprawnianie. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie,

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

O dofinansowanie do wszystkich typów barier starać się możesz, jeśli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z Twojej niepełnosprawności.

Dofinansowanie na likwidację barier technicznych i w komunikowaniu nie przysługuje, jeśli na przestrzeni 3 lat dostałeś już dofinansowanie na ten cel. Natomiast co roku jest możliwe otrzymanie dofinansowania na znoszenie barier architektonicznych.
Wysokość dofinansowania likwidacji barier wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia Wymagany udział własny to 20 %.

Proces załatwiania dofinansowania do likwidacji barier jest niemal taki sam, jak przy załatwianiu sprzętu rehabilitacyjnego. Do PCPR składasz następujące dokumenty:

 1. odpowiedni wniosek o dofinansowanie
 2. kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności
 3. ofertę cenową na urządzenia lub kosztorys przedwykonawczy na wnioskowane prace.

Orzekanie o niepełnosprawności

Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności orzekają w celu korzystania z ulg i uprawnień przysługujących na podstawie odrębnych przepisów.

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku
44-200 Rybnik, Ul. Chrobrego 39
tel. 032 42-37-202.

Druki niezbędne do ubiegania się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, udostępniane są osobom zainteresowanym w siedzibie Zespołu lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łaziskach Górnych oraz na naszej stronie internetowej w zakładce – Do pobrania