DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp Deklaracji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2019-01-14
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-05

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nagrania audio i video nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • część plików multimedialnych nie jest dostępna cyfrowo,
 • zdjęcia z galerii nie posiadają pełnych opisów alternatywnych, co wynika ze specyfiki skryptów generujących dynamicznie te galerie.
 • nie wszystkie strony zewnętrzne, do których prowadzą linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie przeglądarki
 • nie wszystkie linki posiadają atrybut tytuł.

Ułatwienia zwiększające status dostępności

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia, które mogą być użyteczne pod kątem zapewnienia dostępności:

 • nawigacja w menu
 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • skala szarości, podświetlane linki
 • możliwość korzystania w wyszukiwarce na stronie z ekranowej klawiatury qwerty
 • współpraca  z darmowym czytnikiem ekranu (ang. screen reader) NVDA dla systemu Microsoft Windows.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej nie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Szewczyk poprzez e-mail: sekretariat@pcpr.mikolowski.pl;. Kontaktować można się także dzwoniąc na numery telefonów: 32 2244390; 32 2244498. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Główne od strony ulicy Chopina oznaczone jako Wejście główne. Do wejścia prowadzą schody. Drugie wejście znajduje się z boku budynku na poziomie 0 z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.
 2. Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze, wchodząc wejściem głównym do budynku.
 3. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych nie ma przejść zabezpieczonych bramkami.
 4. Budynek nie jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do korytarzy na wyższych piętrach prowadzą schody. W budynku nie ma windy.
 5. Budynek posiada częściowy dostęp dla osób niepełnosprawnych ze względu na schody prowadzące na wyższe kondygnacje.
 6. W budynku na parterze znajdują się dwie toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 7. Parking Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych znajduje się z przodu budynku z wjazdem od strony ul. Chopina. Na parkingu wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych nie ma pętli indukcyjnych.
 10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 11. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI DO POBRANIA W PLIKU PDF: Deklaracja dostępności PCPR

https://pcpr_mikolow.bip.gov.pl/deklaracja-dostepnosci/deklaracja-dostepnosci.html