Pokój 114 i 115 (parter)

Tel. 32 224 43 90 wew. 115 (Aktywny Samorząd; sprzęt rehabilitacyjny i likwidacja barier architektonicznych)

Tel. 32 224 43 90 wew. 114 (turnusy rehabilitacyjne)

Do zakresu zadań Działu ds. Osób Niepełnosprawnych należy w szczególności:

 1. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych:
  1. organizowanie i prowadzenie (lub zlecanie organizowania i prowadzenia) oraz dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie powiatu,
  2. dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
  3. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
  4. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
  5. dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji osób niepełnosprawnych.
 2. Rehabilitacja zawodowa i zatrudnianie osób niepełnosprawnych:
  1. wydatki na instrumenty oraz usługi rynku pracy finansowanie w zakresie osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy, nie pozostające w zatrudnieniu,
  2. przyznawanie osobom niepełnosprawnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
  3. dokonywanie zwrotów kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z wyposażeniem stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
  4. dokonywanie zwrotów kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z:
   • adaptacją pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
   • adaptacją lub nabyciem urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy,
   • zakupem i autoryzacją oprogramowania na użytek pracowników
   • niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,
   • rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb,
   • zwrot kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych.
 3. Kontrola prawidłowości realizacji zawartych umów z wnioskodawcami.
 4. Kontrola Warsztatów Terapii Zajęciowej.
 5. Opracowanie i monitoring funkcjonowania systemu kontroli zarządczej.
 6. Organizacja posiedzeń Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
 7. Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji do zawierania umów i porozumień w związku z finansowaniem pobytu w WTZ mieszkańców z innych powiatów.
 8. Opracowanie i realizacja projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
 9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób.
 10. Sporządzanie wniosków do PFRON.