Wsparcie pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne:

WNIOSKI DOSTĘPNE SĄ W ZAKŁADCE – Do pobrania

Pomoc na szkolenia pracowników niepełnosprawnych

Na wniosek pracodawcy poniesione przez niego koszty szkolenia zatrudnianych osób niepełnosprawnych mogą być zrefundowane ze środków PFRON do wysokości 90% tych kosztów, ale nie więcej niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę.
Zwrot ten następuje na podstawie podpisanej między urzędem a pracodawcą umowy i nie obejmuje kosztów poniesionych przed jej podpisaniem.

Podstawa prawna

 • Art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity z 29.01.2008r. Dz.U. Nr 14 poz. 92 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na szkolenia pracowników nie[pełnosprawnych (Dz. U. Nr 76 poz.497)

 

Zwrot kosztów przystosowania tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, adaptacja pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osoby niepełnosprawne bezrobotne lub poszukujące pracy, może otrzymać, na wniosek, ze środków Funduszu zwrot kosztów:
– adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób;
– adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;
– zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;
– zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem oraz czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy;
– rozpoznania przez służby medycyny pracy ww. potrzeb.
Zwrot kosztów dotyczy osób niepełnosprawnych:
1) bezrobotnych lub poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu, skierowanych do pracy przez powiatowy urząd pracy,
2) pozostających w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot kosztów, jeżeli niepełnosprawność tych osób powstała w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy, z wyjątkiem przypadków, gdy przyczyną powstania niepełnosprawności było zawinione przez pracodawcę lub przez pracownika naruszenie przepisów, w tym przepisów prawa pracy.
Zwrot kosztów nie może przekraczać dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za każde przystosowane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej.

Podstawa prawna

 • Art. 26 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. 2011 Nr 127 poz. 721 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. nr 109, poz. 913 z 2009r.)

 

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy

Ubiegać się może pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy, niepozostająca w zatrudnieniu, może otrzymać ze środków PFRON zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy.

Warunkiem udzielenie pomocy jest:

 1. Zawarcie umowy pomiędzy pracodawcą a starostą określającym warunki i wysokość zwrotu kosztów
 2. Poniesienie kosztów przystosowania stanowiska pracy.
 3. Zatrudnianie przez okres co najmniej 36 miesięcy osoby niepełnosprawnej.

Gdyby pracodawca zatrudniał niepełnosprawnego krócej niż 36 miesięcy, wówczas jest zobowiązany do zwrotu środków w wysokości 1/36 ogólnej kwoty za każdy miesiąc brakujący do 36 miesięcy jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty. Pracodawca dokonuje zwrotu w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną. Pracodawca nie musi zwracać środków, o ile w ciągu 3 miesięcy od rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną zatrudni innego niepełnosprawnego skierowanego przez urząd pracy, przy czym wynikająca z tego powodu przerwa nie jest wliczana do wymaganego (36-miesięcznego) okresu zatrudnienia.

Pracodawca składa wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
Refundacja kosztów poniesionych na wyposażenie stanowiska pracy nie może być wyższa niż 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia.
Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed datą podpisania umowy.
Warunkiem zwrotu kosztów jest uzyskanie, wydanej na wniosek starosty pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o dostosowaniu wyposażonego stanowisku pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na tym stanowisku.

Podstawa prawna

 • Art. 26e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych tekst jednolity z 29.01.2008r. Dz.U. Nr 14 poz. 92 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz.U. Nr 194 poz.1404).

 

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy

Ubiegać się może pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy, niepozostająca w zatrudnieniu, może otrzymać ze środków PFRON zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy.

Warunkiem udzielenie pomocy jest:

 1. Zawarcie umowy pomiędzy pracodawcą a starostą określającym warunki i wysokość zwrotu kosztów
 2. Poniesienie kosztów przystosowania stanowiska pracy.
 3. Zatrudnianie przez okres co najmniej 36 miesięcy osoby niepełnosprawnej.

Gdyby pracodawca zatrudniał niepełnosprawnego krócej niż 36 miesięcy, wówczas jest zobowiązany do zwrotu środków w wysokości 1/36 ogólnej kwoty za każdy miesiąc brakujący do 36 miesięcy jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty. Pracodawca dokonuje zwrotu w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną. Pracodawca nie musi zwracać środków, o ile w ciągu 3 miesięcy od rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną zatrudni innego niepełnosprawnego skierowanego przez urząd pracy, przy czym wynikająca z tego powodu przerwa nie jest wliczana do wymaganego (36-miesięcznego) okresu zatrudnienia.

Pracodawca składa wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
Refundacja kosztów poniesionych na wyposażenie stanowiska pracy nie może być wyższa niż 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia.
Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed datą podpisania umowy.
Warunkiem zwrotu kosztów jest uzyskanie, wydanej na wniosek starosty pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o dostosowaniu wyposażonego stanowisku pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na tym stanowisku.

Podstawa prawna

 • Art. 26e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych tekst jednolity z 29.01.2011. Dz.U. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz.U. Nr 62 poz.317).

Refundacja kosztów zatrudnienia osoby pomagającej osobie niepełnosprawnej w miejscu pracy.

Pracodawca, który zatrudnia pracownika niepełnosprawnego, może otrzymać ze środków Funduszu zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.

Wysokość zwrotu stanowi iloczyn kwoty najniższego wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu i miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego w miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 3.

Liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekraczać liczby godzin odpowiadającej 20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu.

Podstawa prawa: Art. 26d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity 2011. Dz.U. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.)

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

O pomoc może ubiegać się osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu. Jest to pomoc jednorazowa.
Osoba niepełnosprawna składa wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
Maksymalna wysokość przyznanych środków nie może przekroczyć piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia i przyznawane są zgodnie z zasadami de minimis.

Podstawa prawna

 • Art. 12a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity z 2011 r. Dz.U. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz.U. Nr 194 poz.1403 ze zmianami).

Dofinansowanie odsetek od kredytów zaciągniętych na kontynuowanie działalności gospodarczej.

Pomoc może otrzymać osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne.
Osoba taka składa wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
Dofinansowanie przysługuje do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności, jeżeli:

 1. nie korzystała z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo pożyczka została w całości spłacona lub umorzona
 2. nie otrzymała bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo prowadziła tę działalność co najmniej przez 24 mieisące od dnia otrzymania pomocy na ten cel

Dofinansowanie następuje na podstawie umowy zawartej przez Starostę z osobą niepełnosprawną.

Podstawa prawna

 • Art. 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity 2011. Dz.U. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.)