1. Wniosek o dofinansowanie zakupu urządzeń lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się  pobierz
 2. Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej pobierz
 3. Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności powyżej 16 roku życia pobierz
 4. Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności poniżej 16 roku życia pobierz
 5. Wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla osoby niepełnosprawnej (osoby fizyczne) pobierz
 6. Wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla osoby niepełnosprawnej (instytucje) pobierz
 7. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji: sportu dla osób niepełnosprawnych, kultury dla osób niepełnosprawnych, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (instytucje) pobierz
 8. Wniosek o dofinansowanie w ramach programu pomocy przy zakupie sprzętu, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych osobie niepełnosprawnej pobierz
 9. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym pobierz
 10. Wn-O Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej pobierz
 11. Wn-W Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej część I pobierz
 12. Wn-W Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej część II pobierz
 13. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności pobierz
 14. Zaświadczenie o niemożności przybycia na komisję pobierz
 15. Wniosek o wydanie karty parkingowej pobierz
 16. Uchwała dotycząca szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty, o której mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pobierz