Nazwa dokumentu Pobierz(doc) Pobierz(pdf)
Wniosek o dofinansowanie zakupu urządzeń lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się
Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepelnosprawnej
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności powyżej 16 roku życia
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności poniżej 16 roku życia
Wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla osoby niepełnosprawnej
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji:
- sportu osób niepełnosprawnych
- kultury osób niepełnosprawnych
- rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
Wniosek o dofinansowanie w ramach programu pomocy przy zakupie sprzętu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych osobie niepełnosprawnej
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON i uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
Wn-O wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
Wn-W wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej część II
Wn-W wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej część I
Zaświadczenie o niemożności przybycia na komisję
Wniosek o wydanie karty parkingowej
Uchwała dot. szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty, o której mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej