PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2022

FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

DOFINANSOWANIE: 361 692 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 361 692 ZŁ

Powiat Mikołowski od 1 stycznia 2022 roku realizuje Program pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2022, ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, na podstawie zapisów ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym. 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
 1. o stopniu znacznym lub
 2. o stopniu umiarkowanym, lub
 3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Program jest realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

Program ma także zapewniać:

 • poprawę jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 • wsparcie osobom niepełnosprawnym oraz pomoc adekwatną do potrzeb;
 • uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
 • dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
 • zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w szczególności mogą polegać na pomocy w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie jako jednostka Starostwa Powiatowego ogłasza nabór do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Osoby chętne do wzięcia udziału w programie prosimy o pobranie i wypełnienie poniżej zamieszczonych dokumentów i dostarczenie ich na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych, 43-170 Łaziska Górne, ul. Chopina 8, lub za pośrednictwem e-maila: sekretariat@pcpr.mikolowski.pl

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 032 224-43-90 

Dokumenty do pobrania dla osoby niepełnosprawnej:

 Do Karty zgłoszenia osoba niepełnosprawna/rodzic/opiekun prawny dołączyć musi kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

Dokumenty do pobrania dla asystenta osoby niepełnosprawnej:

W przypadku zakwalifikowania się do programu i realizacji usług AOON należy pobrać:

KARTA REALIZACJI USŁUG AOON

EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU

ZAKRES CZYNNOŚCI AOON

 Pełna treść Programu w wersji PDF: Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022