Powiat Mikołowski od stycznia 2004 roku wynajmuje dwa lokale mieszkalne (dla 4 usamodzielnianych wychowanków) z zasobów lokalowych Gminy Łaziska Górne, mieszczące się w budynku socjalnym przy ulicy Chopina 17 .

Mieszkania chronione mają charakter rotacyjny – okres pobytu w mieszkaniu poza szczególnie uzasadnionymi przypadkami, nie powinien być dłuższy niż 1 rok. Przyznanie miejsca ma na celu udzielenie odpowiedniego wsparcia osobom, które czasowo nie mają gdzie mieszkać, ale potrafią samodzielnie funkcjonować w środowisku .

Mieszkańców zobowiązano do ponoszenia miesięcznej odpłatności w wysokości 10 % własnego dochodu. Z każdą osobą  uzgadniane są zasady pobytu w mieszkaniu chronionym oraz zakres świadczonych usług. Sporządzany jest wspólnie z osobą usamodzielnianą, opiekunem usamodzielnienia Indywidualny Program Usamodzielnienia.