Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie realizuje program „Asystent osoby z niepełnosprawnościami, jako świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie i wspomaganie niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami”. 

W okresie maj – październik 2021 roku program prowadzony jest przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie. Działania programu obejmują swoim wsparciem 10 osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców powiatu mikołowskiego, którzy są pod opieką 10 asystentów.

 

Program „Asystent osoby z niepełnosprawnościami, jako świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie i wspomaganie niezależnego życia osób  z niepełnosprawnościami”, zwany dalej „Programem”, zapewnia usługę asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, dedykowaną osobom z niepełnosprawnościami.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

 1. poprawy jakości życia dorosłych osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 2. zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb;
 3. umożliwienia zaangażowania osób z niepełnosprawnościami w wydarzenia społeczne/kulturalne/rozrywkowe/sportowe itp.;
 4. dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego dotyczącego realizacji zadań mających na celu wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnościami.

Program zapewnia osobom z niepełnosprawnościami, w stopniu znacznym lub umiarkowanym wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowanie w życiu społecznym. Należy podkreślić, że dostępność usług asystenta powinna przyczynić się do umożliwienia prowadzenia przez osoby z niepełnosprawnościami bardziej aktywnego i samodzielnego życia. Uwzględniając powyższe, nadrzędnym celem usług asystenta powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby z niepełnosprawnościami. Podstawą prawną Programu jest  art.19 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 2369) oraz art. 35a ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 159).

Cele Programu 

Program ma na celu:

 • wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane
  na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 159) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych;
 • możliwość skorzystania przez osoby z niepełnosprawnościami z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
 • ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami, umożliwienie tym osobom uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Adresaci Programu

Program adresowany jest do osób z niepełnosprawnościami, którzy są mieszkańcami powiatu mikołowskiego, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy Programu

Program zapewnia usługę asystenta, mającą na celu pomoc pełnoletnim osobom z niepełnosprawnościami ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 1. Usługi asystenta mogą świadczyć:
 2. a) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
 3. b) osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami.
 4. Uczestnik Programu lub jego opiekun prawny zobowiązani są aktualizować Kartę zgłoszenia do Programu w każdym przypadku zmiany danych w niej zawartych.
 5. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
 6. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
 7. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 8. załatwieniu spraw urzędowych;
 9. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 10. korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).
 11. Czas trwania usług asystenta:
 12. usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione;
 13. limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.
 14. Sposób realizacji usług asystenta:
 15. usługi asystenta będą realizowane przez asystentów, o których mowa w ust. 1;
 16. asystent ma obowiązek uwzględniania decydującego wpływu uczestnika Programu na podejmowane działania.
 17. Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.
 18. Koszt jednej godzinny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług asystenta nie powinien przekroczyć 40 zł wraz z kosztami pracodawcy.
 19. Powiat dokonuje rozliczenia usług asystenta na podstawie wypełnionej Karty rozliczenia usług, której wzór stanowi załącznik nr 3.

Kwalifikowalność kosztów

 1. Ze środków Programu pokrywane będą koszty związane bezpośrednio z realizacją usług asystenta. W ramach Programu niedozwolone jest podwójne finansowanie tego samego wydatku.
 2. Koszt świadczenia usług asystenta może dotyczyć wszystkich kosztów związanych
  z ich świadczeniem, w szczególności takich jak:
 3. wynagrodzenia asystentów;
 4. koszty dojazdu do uczestnika Programu w wysokości nie większej niż 200 zł miesięcznie;
 5. Koszty będą kwalifikowane jeśli:
 6. pod opieką asystenta w tym samym czasie będzie pozostawać tylko 1 uczestnik Programu;
 7. będzie prowadzona ewidencja dojazdów do uczestnika Programu zawierająca m.in. informacje dotyczące: przejechanych kilometrów, daty dojazdów, danych asystenta, daty i celu wykorzystania biletów.

Program realizowany od dnia 01.03.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

 1. Źródła finansowania Programu
 2. Budżet Powiatu;
 3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

PROGRAM W WERSJI PDF DO POBRANIA: PROGRAM AON